Watchdog.Edu.PL

Obywatelski monitoring
instytucji publicznych
w obszarze nauki i edukacji

5 największych monitoringów FPS

Fundacja FPS (Fundacja "Fundusz Pomocy Studentom", Polish Student Support Fund), jest jedyną organizacją pozarządową, która koordynuje duże ogólnopolskie monitoringi w obszarze szkolnictwa wyższego. Od 2010 roku FPS realizuje je w ramach programu Watchdog.edu.pl.

Pierwsza edycja programu Watchdog.edu.pl (lata 2010-2011) dotyczyła systemu stypendialnego. Badaniem objęto 54 uczelnie publiczne ze wszystkich województw, doprowadzając w efekcie do wprowadzenia ponad 150 zmian w regulaminach przyznawania stypendiów.
W pierwszym raporcie watchdogowym FPS skatalogowano typowe błędy występujące w przepisach wewnętrznych uczelni dotyczących obsługi funduszu stypendialnego. Raport w wersji książkowej trafił do ponad 3 tys. odbiorców. Dla wielu komisji stypendialnych stał się poradnikiem działania.

Druga edycja programu Watchdog.edu.pl (lata 2011-2012) przyczyniła się do tego, że niepubliczne szkolnictwo wyższe zostało w szeregu orzeczeń ostatecznie uznane za sprawę publiczną. Badanie objęło 111 uczelni korzystających z dotacji publicznych, przeprowadzono je przy wykorzystaniu tej samej metodologii, którą zastosowano do kontroli uczelnii państwowych. Efekty badania opisano w drugim raporcie, który również wydano jako publikację książkową.
Sądy administracyjne w 14 sprawach prowadzonych z inicjatywy zespołu monitorującego potwierdziły, że informacje o systemie stypendialnym uczelni niepublicznych są informacją publiczną. W ponad 40 uczelnianych regulaminach doszło do istotnych zmian przepisów.

W trzeciej edycji monitoringu (lata 2014-2015) skupiono się na sytuacji doktorantów. Oprócz uczelni badano placówki PAN oraz samodzielne instytuty naukowo-badawcze. Sprawdzono umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla doktorantów. Około 100 podmiotów otrzymało rekomendacje dotyczące pożądanych kierunków nowelizacji przepisów wewnętrznych. Jeszcze w trakcie realizacji monitoringu 30 z nich zadeklarowało wprowadzenie zmian. Sądy administracyjne potwierdziły, że organizatorzy studiów niemający statusu uczelni również podlegają rygorom transparentności. Badanie opisano w trzecim raporcie watchdogowym FPS.

W marcu 2016 roku zakończono czwartą edycję programu Watchdog.edu.pl (był realizowany od 2014 roku). Dotyczył barier w dostępie do bezpłatnych studiów magisterskich i doktoranckich. Badano m.in. uchwały rekrutacyjne, protokoły z rozmów kwalifikacyjnych, kryteria naboru, dane statystyczne dotyczące kandydatów i osób przyjętych, decyzje administracyjne o zakończeniu postępowania.
Uczelnie objęte monitoringiem otrzymały rekomendacje dotyczące postulowanych zmian w systemie naboru uczestników studiów drugiego i trzeciego stopnia. Do wszystkich uczelni publicznych rezesłano raport końcowy z monitoringu. Szerzej o tym monitoringu piszemy na stronie rekrutacje.polska.edu.pl.

W roku 2015 rozpoczęła się piąta edycja programu Watchdog.edu.pl, która dotyczy konkursów na stanowiska naukowo-dydaktycznych na uczelniach publicznych są dla wielu uczonych źródłem frustracji. Media oraz instytucje skupiające nauczycieli akademickich przytaczają przykłady konkursów, w których, niczym w przedstawieniu teatralnym, wszystkie role były z góry rozpisane, a nazwisko zwycięzcy od początku znajdowało się w scenariuszu. Monitoring bada skalę „ustawionych” konkursów, sposób ich organizacji i promowania wśród potencjalnych kandydatów, wpływ na ograniczenie mobilności pracowników naukowych oraz zubożenie oferty uczelni. Więcej o monitoringu na stronie konkursy.polska.edu.pl.

Aktualności

 • Stypendia na kierunkach zamawianych były źle zaprojektowane

  Najwyższa Izba Kontroli podsumowała ministerialny program kierunków zamawianych. Prawdopodobnie część pieniędzy podatników została zmarnowana, bo nie przewidziano zwrotu środków w przypadku przerwania studiów (co było nagminne), a stypendia przyznawano nawet... Dalej

 • Akademia Watchdog - druga odsłona

  Fundacja "Fundusz Pomocy Studentom" kontynuuje swój projekt kształcenia studentów, doktorantów oraz aktywistów z innych środowisk w zakresie prowadzenia monitoringu obywatelskiego. Druga odsłona cyklu szkoleń pod współnym tytułem... Dalej

Analizy

 • Stypendia o charakterze motywacyjnym dla doktorantów

  Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej: PSW) stwarza doktorantom wiele możliwości uzyskania wsparcia z budżetu państwa. Wśród form pomocy finansowej są takie, które mają charakter socjalny (stypendium socjalne) lub pseudosocjalny (stypendium specjalne dla osób... Dalej

 • Walka o doktoranta

  Jednym z flagowych elementów rozpoczętej przez Barbarę Kudrycką reformy szkolnictwa wyższego w Polsce była poprawa sytuacji młodych naukowców – w tym również doktorantów. Minęło kilka lat, podczas których wielokrotnie zmieniono przepisy prawa i... Dalej

 • Pomoc materialna dla doktorantów – wybrane problemy

  Tekst traktuje o świadczeniach pomocy materialnej dla doktorantów, o których mowa w art. 199 ust. 1 pkt 1-4 Prawa o szkolnictwie wyższym (dalej: PSW). Przedstawione w nim problemy są często zbieżne z tymi, które dotyczą studentów. Podczas analizy części... Dalej

Dokumenty

 • KODEKS DOBRYCH studenckich PRAKTYK

  Definicje Kodeksu Użyte w niniejszym Kodeksie pojęcia oznaczają odpowiednio: ► Praktyka studencka – rodzaj praktyki zawodowej, która spełnia łącznie trzy warunki: jest odbywana przez studentkę lub studenta, została zaakceptowana przez uczelnię i jest powiązana... Dalej